Lokalizacja:

adres:
83-300 Kartuzy
ul. PCK 1
Kontakt:

tel.:
58 685-32-97
fax:
58 685-32-97
e-mail:
WWW:
Zarząd Kaszubskiego Parku Krajobrazowego jest jednostką budżetową, finansowaną z budżetu Wojewody Pomorskiego. Przedmiotem działania Zarządu jest zapewnienie należytej ochrony walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Kaszubskiego Parku Krajobrazowego.

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

1. nadzór nad przestrzeganiem zapisów Rozporządzeń Wojewody Gdańskiego 11 i 12 z 1998 (Dziennik Urzędowy Województwa Gdańskiego Nr 59 z 14 września 1998, poz. 294 i 295) w sprawach wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu, określenia granic krajobrazowych i wyznaczenia wokół nich otulin oraz wprowadzenia obowiązujących w nich zakazów i ograniczeń oraz zatwierdzenia "Planu ochrony KPK" oraz wyznaczenia w nim zespołów przyrodniczo-krajobrazowych,

2. ewidencjonowanie i ochrona zasobów przyrodniczych oraz wartości kulturowych i historycznych Parku,

3. ewidencjonowanie zagrożeń dla środowiska przyrodniczego Parku i przeciwdziałanie ich negatywnym skutkom,

4. inicjowanie działania służb kontrolnych, organów ścigania i innych jednostek w sprawach związanych z naruszeniem przepisów ochronnych na obszarze Parku i otuliny,

5. inicjowanie badań naukowych dotyczących zasobów przyrodniczych i innych wartości Parku,

6. kształtowanie właściwego stosunku społeczeństwa do ochrony walorów Parku, m.in. poprzez prowadzenie edukacji ekologicznej,

7. współpraca z organizacjami społecznymi i innymi jednostkami w zakresie ochrony walorów Parku oraz popularyzacji zasad i celów tej ochrony.


Działalnością Zarządu kieruje Dyrektor Parku - mgr inż. Witold Sieciechowski.

Nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje z upoważnienia Wojewody Pomorskiego Wojewódzki Konserwator Przyrody w Gdańsku.