Chcesz skutecznie napisać i złożyć projekt dofinansowany z UE?

Weź udział w warsztatach!

piątek, 23 października 2015 r., 10:09
fot. nadesłane

Krajowa Instytucja Szkoleniowa zaprasza na dwudniowe warsztaty komputerowe "Przygotowanie wniosków aplikacyjnych EFS 2014-2020 w ramach RPO i POWER Województwa Pomorskiego". Szkolenie odbędzie się: 28-29 października 2015 r. w Kartuzach w godzinach 9.00-16.00 w sali szkoleniowej w budynku Spółdzielni Socjalnej "Pozytywka" ul. Majkowskiego 3.

Szanowni Państwo, Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 - Zarząd Województwa Pomorskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Pośrednicząca w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego ogłosili nabór do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach:

Działanie 1.2 - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe/Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Wiedza Edukacja Rozwój - termin składania wniosków: 6 listopada 2015

Działania 5.2 - Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy, Poddziałania 5.2.2. Aktywizacja Zawodowa Osób pozostających bez pracy - termin składania wniosków: 20 listopada 2015

Celem warsztatów jest zdobycie umiejętności opracowywania wniosku o dofinansowanie projektu z użyciem systemu elektronicznego GWA oraz posiadanie przez każdego z Uczestników prawidłowo przygotowanego wniosku aplikacyjnego.

Praktyczne warsztaty z wykorzystaniem komputerów będą w całości poświęcone przygotowaniu wniosku aplikacyjnego w ogłoszonym konkursie, a ich celem jest przygotowanie wniosków o dofinansowanie w sposób zgodny z Regulaminem konkursu, dokumentami programowymi oraz przepisami prawa.

Nabycie kompetencji zostanie potwierdzone Certyfikatem.

KOSZT SZKOLENIA jednej osoby wynosi 400 zł brutto
Cena obejmuje: wykłady + konsultacje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch oraz certyfikat uczestnictwa.

Przy zgłoszeniu więcej niż 2 osób otrzymacie Państwo RABAT!!!
- płatne w terminie 7 dni po zakończeniu szkolenia - prosimy nie dokonywać płatności przed otrzymaniem faktur, faktury zostaną przekazane Uczestnikom podczas zajęć.

SZKOLENIE PRZEPROWADZI: KAMIL ZBROJA - Ekspert i doradca w dziedzinie Europejskiego Funduszu Społecznego, wniosków aplikacyjnych, realizacji i rozliczania projektów, kwalifikowalności wydatków. Certyfikowany trener i doradca przez Centrum Projektów Europejskich. Ekspert EFS w perspektywie 2014-2020.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Regulaminy konkursów:
uprawnieni beneficjenci,
rodzaje projektów i działań projektowych,
okres realizacji projektu,
grupy docelowe,
wymagania finansowe,
obszar realizacji projektu,
kryteria wyboru projektów.
2. Wybór rodzaju projektów do opracowania wniosku aplikacyjnego.
3. Karta oceny formalnej wniosku.
4. Karta oceny merytorycznej wniosku.
5. Wytyczne kwalifikowania wydatków.
6. Praca z elektronicznym systemem przesyłania wniosków MEWA.
7. Zakładanie zaufanego profilu ePuap.
8. Warsztaty - opracowanie wniosku aplikacyjnego i omówienie.
9. Ćwiczenie - ocena formalna wniosków o dofinansowanie - wypełnienie kart ocen formalnych.
10. Ćwiczenie - ocena merytoryczna wniosków o dofinansowanie - wypełnienie kart ocen merytorycznych.
11. Podsumowanie, dyskusja.

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania ze strony: www.kis.edu.pl/dokumenty/formularz.doc które należy przesłać faksem na numer: 58 684 30 22 lub pocztą elektroniczną na adres: szkolenia@kis.edu.pl.

Każde szkolenie jesteśmy w stanie zorganizować w formie szkolenia zamkniętego w jednostce Zamawiającego.

Zainteresowanych prosimy o kontakt.

Krajowa Instytucja Szkoleniowa
Borucino 30a, 83-323 Kamienica Szlachecka
NIP 589-19-56-345 REGON 222093283
tel.: 500 205 198 fax: 58 84 30 22
e-mail: biuro@kis.edu.pl

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.