Powiat. Powstaną punkty prawne - trwa nabór do komisji konkursowej

czwartek, 5 listopada 2015 r., 15:13
fot. internet

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej. Do jej zadań należeć będzie ocenianie ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, które powstaną w 2016 roku.

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do zgłaszania swoich reprezentantów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku. Opinia komisji konkursowej ma charakter doradczy dla Zarządu Powiatu. Za uczestnictwo w pracach komisji konkursowej jej członkowie nie otrzymają wynagrodzenia.

Do komisji konkursowej mogą wejść osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają łącznie dwa warunki: nie reprezentują organizacji pozarządowych lub podmiotów biorących udział w konkursie i nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności. Członkowie komisji konkursowej przed rozpoczęciem prac będą zobowiązani do podpisania oświadczenia, że podmiot który reprezentują nie złożył w danym konkursie oferty i w świetle przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn zm.) nie zachodzą przesłanki do wyłączenia ich z prac komisji. Kandydaci muszą wypełnić i przesłać do urzędu formularz zgłoszeniowy.

Zadaniem komisji konkursowej jest dokonanie oceny ofert pod względem treści merytorycznej stosując kryteria i punktację określoną w uchwale Nr 49/115/2015 Zarządu Powiatu Kartuskiego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2016 roku oraz proponowanie rozdziału środków pomiędzy wybranymi ofertami na podstawie ich oceny. W celu zaopiniowania ofert odbędzie się spotkanie komisji. O terminie i miejscu obrad członkowie komisji będą informowani telefonicznie lub pisemnie przez Referat ochrony zdrowia i współpracy z organizacjami pozarządowymi. Pracami komisji konkursowej będzie kierował przewodniczący komisji wybrany na pierwszym posiedzeniu. Komisja udokumentuje swoją pracę w formie pisemnej w postaci protokołu, który zostanie przekazany Zarządowi Powiatu Kartuskiego.

Nabór członków komisji konkursowej odbywa się na podstawie formularza zgłoszeniowego. Wypełnione formularze opatrzone datą, pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo osób należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Organizacje pozarządowe - komisja konkursowa" do dnia 16 listopada 2015 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu formularza do urzędu) do Referatu Ochrony Zdrowia i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pok. nr 17 lub za pośrednictwem poczty na adres Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Zgłoszenia do komisji dostarczone po 16 listopada 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe informacje na temat naboru i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie www.kartuskipowiat.com.pl.

nadesłane: Starostwo Powiatowe Kartuzy
oprac. BZ

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.