Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół w gminie Stężyca

środa, 1 lutego 2017 r., 14:49
fot. nadesłane/UG Stężyca

Wójt gminy Stężyca ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów w czterech zespołach szkół - w Stężycy, Szymbarku, Klukowej Hucie i Kamienicy Szlacheckiej.

WÓJT GMINY STĘŻYCA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA:

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Stężycy
ul. Abrahama 2, 83-322 Stężyca

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Szymbarku
ul. Szkolna 1, 83-315 Szymbark

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Klukowej Hucie
ul. Józefa Wybickiego 6, Klukowa Huta, 83-322 Stężyca

Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej
ul. Długa 13, 83-323 Kamienica Szlachecka

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym
i spełnia następujące wymagania:
1) ukończyła studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład Zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela,
4) w okresie ostatnich pięciu lat pracy uzyskał co najmniej dobra ocenę pracy lub pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku,
5) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.),
10) złożyła oświadczenie lustracyjne o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22.07.1944r. do dnia 31.07.1990r.,

2. Do konkursu może przystąpić osoba niebędąca nauczycielem, która łącznie spełnia następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ukończyła studia magisterskie,
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
6) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą,
7) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 168 z późn. zm.),
10) złożyła oświadczenie lustracyjne o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22.07.1944r. do dnia 31.07.1990r.,

3. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać :
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Zespołu Kształcenia i Wychowania,
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej w przypadku nauczyciela, a w przypadku osoby niebędącej nauczycielem - o stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym,
3) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo kandydata,
4) poświadczona przez kandydat za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
5) w przypadku nauczyciela: poświadczone za zgodność z oryginałem kopie: aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz karty oceny pracy lub dorobku zawodowego,
6) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2,
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
8) w przypadku kandydata będącego nauczycielem oświadczenie, że nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 1379 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
9) w przypadku kandydata niebędącego nauczycielem oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
12) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
13) potwierdzenie złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22.07.1944 r. do dnia 31.07.1990 r.
14) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem "Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w ……………………………" w terminie
do 20 lutego 2017r. pod adresem: Urząd Gminy Stężyca, ul. Parkowa 1, 83-322 Stężyca.
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Stężyca.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Stężycy

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.