Rekrutacja na stanowisko Głównego Księgowego

wtorek, 7 lutego 2017 r., 08:40
fot. archiwum

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Kożyczkowie poszukuje pracownika na stanowisko głównego księgowego. Aplikacje na sto stanowisko składać można do 17 lutego.

Wymagania formalne:

- Wykształcenie średnie bądź wyższe o kierunku rachunkowość lub ekonomia.
- Udokumentowany min. 3-letni staż pracy w spółkach prawa handlowego na stanowisku księgowego.
- Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
- Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

- Znajomość przepisów prawa z dziedziny rachunkowości spółek prawa handlowego,
- Znajomość Kodeksu Spółek Handlowych.
- Umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole.
- Dokładność, skrupulatność i terminowość.
- Zdolność analitycznego myślenia.
- Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office).

Do obowiązków pracownika będzie należało m.in.:

- Prowadzenie księgowości finansowej spółki.
- Monitorowanie, raportowanie i prognozowanie kosztów i przychodów spółki.
- Opracowywanie dokumentacji podatkowej w ramach prowadzonej działalności.
- Sporządzanie RZiS oraz dokumentacji wymaganej przepisami prawa dla spółki
z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wymagane dokumenty:

- List motywacyjny
- CV zawierające klauzulę "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm. ).
- Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
- Kserokopie świadectw pracy (potwierdzone za zgodność z oryginałem).
- Inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie zawodowe.
- Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.
- Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności i oświadczenie o tym, iż nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne.
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
- Aktualne dane adresowe kandydata, nr telefonu, adres e-mail.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Chmielno lub pocztą na adres Chmielno ul. Gryfa Pomorskiego 22, 83-333 Chmielno z dopiskiem DOTYCZY NABORU NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIEGOWEGO Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o w terminie do dnia 17 lutego 2017 roku włącznie.

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Będziemy rozpatrywali jedynie oferty spełniające nasze wymagania.

Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami.
Nadesłanych ofert nie zwracamy. Więcej informacji pod nr tel. 607-451-352.

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.