Bonifikaty i odszkodowania za brak prądu. Sprawdź czy ci się należy!

piątek, 18 sierpnia 2017 r., 16:21
fot. nadesłane

Setki tysięcy odbiorców w ostatnim czasie zostało w wyniku nawałnic pozbawionych dostaw energii elektrycznej. Czy mają oni prawo domagać się od dystrybutora prądu wypłaty bonifikat lub odszkodowań?

Co mówi prawo energetyczne?

Art. 4 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne mówi, że dystrybutor odpowiedzialny za przesył, dystrybucję energii ma obowiązek utrzymywania zdolności instalacji, urządzeń oraz sieci do realizacji zadań z zakresu zaopatrywania w sposób niezawodny oraz ciągły w energię lub paliwa. Z kolei standardy jakościowe dostarczanego prądu zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 4 maja 2007 roku w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Tam czytamy, że w przypadku przerwy jednorazowej w dostawie prądu czas przerwy planowanej nie może przekroczyć 16 godzin, a przerwy nieplanowanej 24 godzin. W ciągu roku przerwy planowane nie mogą trwać dłużej niż 35 godzin, a przerwy nieplanowane maksymalnie 48 godzin.

Odszkodowanie czy bonifikata?

Nie wszyscy odbiorcy energii są świadomi, że mogą wnioskować do firmy energetycznej o wypłacenie bonifikaty lub odszkodowania za brak prądu. Oczywiście taki wniosek można złożyć w przypadku, gdy przerwy w dostawie energii trwają dłużej, niż dopuszczalne limity. Jeśli w wyniku braku prądu nie powstała żadna szkoda to odbiorca może wnioskować o bonifikatę. Wysokość bonifikaty jest regulowana przez paragraf 37 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną. Rozporządzenie mówi także, że bonifikata należy się odbiorcy za każdą niedostarczoną kilowatogodzinę. Przykładowo, jeśli przerwa w dostawie energii miała miejsce w środę, to ilość niedostarczone energii ustala się na podstawie poboru energii w środę poprzedniego tygodnia. Uwzględnia się czas dopuszczalnych przerw. Dana ilość energii mnożona jest przez pięciokrotność ceny prądu, jaka obowiązywała na rynku konkurencyjnym w poprzednim roku. Cenę tą ogłasza Urząd Regulacji Energetyki.

Natomiast o odszkodowanie odbiorca energii może wnioskować wówczas, kiedy w wyniku braku prądu poniósł szkodę. Jeśli jednak awaria prądu powstała w wyniku działania tzw. siły wyższej to dystrybutor nie wypłaci odszkodowania. To, czy brak prądu to wynik siły wyższej jest ustalane na podstawie następujących przesłanek:

• Zdarzenie jest niezależne od dystrybutora prądu
• Jego skutków nie można było przewidzieć
• Następstwom danego zdarzenia nie można było zapobiec.

EnergiaDirect

KOMENTARZE
Możliwość komentowania została wyłączona.