Powiat. Konkurs na dotacje dla organizacji pozarządowych

poniedziałek, 5 lutego 2018 r., 15:14
fot. archiwum

W tym roku powiat kartuski planuje przeznaczyć 345 tys. zł na realizację zadań publicznych. Organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na działania w takich obszarach jak edukacja, sport czy kultura. Termin naboru wniosków upływa 23 lutego.

Starostwo powiatowe w Kartuzach rozpoczęło nabór wniosków o przyznanie dotacji na realizację zdań publicznych. Z roku na rok pula środków przeznaczanych na ten cel wzrasta. W tegorocznej edycji do rozdysponowania jest łącznie 345 tys. zł. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o przyznanie dotacji na realizację zadań w siedmiu różnych obszarach m.in. kultury, sportu, edukacji, zdrowia czy bezpieczeństwa.

Na realizację zadań w obszarze nauki, edukacji, oświaty i wychowania do rozdysponowania jest łącznie 95 tys. zł, jednak 5 tys. zł z tej puli przeznaczono na organizację szkoleń dla organizacji w celu profesjonalizacji ich działań m.in. na szkolenia z zakresu księgowości. Pozostała pula środków w wysokości 90 tys. zł przeznaczona jest m.in. na działania mające na celu promocję czytelnictwa wśród dzieci, wzmacniające więzi międzypokoleniowe, edukację w zakresie nowych technologii, wsparcie działań edukacyjnych dla osób 60+ czy organizację aktywnych form spędzania czasu wolnego np. podczas ferii letnich.

Na zadania z obszaru ochrony i promocji zdrowia przeznaczono 16 tys. zł. Środki można pozyskać m.in. na promocję i edukację w zakresie propagowania krwiodawstwa i transplantologii, promocję zdrowia psychicznego i poprawę kondycji oraz działania sprzyjające postawą akceptacji i przeciwdziałania dyskryminacji wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, promocję zachowań profilaktycznych i programy edukacyjne dotyczące uzależnień.

Na działania na rzecz osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej przeznaczono 50 tys. zł. Dofinansowanie można zdobyć m.in. zwiększenie świadomości o przemocy domowej, promowanie aktywności społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, promowanie idei rodzicielstwa zastępczego poprzez organizację festynów i działań integracyjnych, tworzenie i promowanie specjalistycznych form rehabilitacji wynikających ze specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych.

Na zadania z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego zaplanowano 50 tys. zł. Dotację można zdobyć m.in. na organizację działań, których celem jest pielęgnowanie dziedzictwa narodowego i regionalnego, dóbr kultury i sztuki oraz tożsamości kulturowej Kaszub, wsparcie przedsięwzięć promujących takie dziedziny kultury jak film, muzyka, sztuka, teatr, taniec, fotografia i działania multimedialne czy organizacje przeglądów artystycznych. Można się również ubiegać o wsparcie na działania związane z upamiętnieniem 100. rocznicy odzyskania niepodległości m.in. koncerty, widowiska multimedialne i konkursy o tematyce patriotycznej, a także na organizację działań edukacyjnych w zakresie wiedzy o lokalnych bohaterach, związanych z działalnością niepodległościową.

Kwotę 90 tys. zł zaplanowano na zadania związane z upowszechnianiem kultury fizycznej i sportu. Dotację można zdobyć m.in. na organizowanie imprez sportowych lub sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego, popularyzację rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz organizację wydarzeń łączących aktywność sportową z aspektami edukacyjnymi czy prozdrowotnymi.

Kwotę 14 tys. zł przeznaczono na zadania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności. Dotację można pozyskać m.in. na zadania i projekty edukacyjne na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zadania promujące bezpieczeństwo nad wodą, bezpieczeństwo pożarowe czy działania edukacyjne związane z udzielaniem pierwszej pomocy.

Łącznie 30 tys. zł zaplanowano w tegorocznym konkursie na działania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, jednak 4 tys. zł z tej kwoty przeznaczone jest na zadania związane ze wspieraniem i rozwojem przedsiębiorczości w zakresie rolnictwa ekologicznego - promowania sprzedaży produktów wytworzonych metodami ekologicznymi. Pozostałą kwotę w wysokości 26 tys. zł zostanie rozdysponowana m.in. na działanie w zakresie ochrony dzikich zwierząt, edukację ekologiczną w zakresie stanu wód, zwiększenie świadomości na temat wpływy ekologii na zdrowie.

Szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dotacji oraz regulamin można znaleźć na stronie kartuskipowiat.pl.

Co istotne, wkład własny bądź środki finansowe z innych źródeł muszą stanowić przynajmniej jeden proc. kwoty wnioskowanej dotacji.

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji upływa 23 lutego o godz. 15. Formularze należy złożyć osobiście w kancelarii ogólnej Starostwa Powiatowego w Kartuzach przy ul. Dworcowej 1 lub przesłać na adres starostwa. O przyjęciu decyduje data wpływu.

MD-Z

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.