Prawnik radzi: W jaki sposób przygotować pozew o rozwód?

poniedziałek, 21 stycznia 2019 r., 09:33

Pan Krzysztof od dłuższego czasu nie mieszka ze swoją żoną. W ostatnim czasie podjął decyzję o rozwodzie. W związku z tym zastanawia się w jaki sposób należy przygotować pozew, jakie elementy powinien zawierać, a także do jakiego sądu należy go złożyć.

Zgodnie z art. 17 pkt 1 k.p.c. sprawy o rozwód należą do właściwości sądów okręgowych. Powództwo w tej sprawie wytacza się wyłącznie przed sąd, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli jest inaczej, to właściwy będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma - sąd miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600,00 zł.

Pozew o rozwód powinien zawierać następujące elementy:

1) oznaczenie sądu okręgowego, do którego jest skierowany, imię i nazwisko stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, a także numer PESEL powoda.

2) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresy stron, przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

3) oznaczenie rodzaju pisma (tj. np. Pozew o rozwód).

4) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych okoliczności, a także dokładnie określone żądanie oraz przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę potrzeby uzasadniających również właściwość sądu.

5) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

6) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

7) wymienienie załączników.

Ponadto pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda. Można wnosić także o wezwanie na rozprawę wskazanych świadków i biegłych, dokonanie oględzin, polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin oraz żądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich.

W pozwie o rozwód należy wnieść o rozwiązanie związku małżeńskiego. Jednocześnie powinno się wskazać, czy domaga się rozwodu bez orzekania o winie, z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obu stron. Sąd rozwiąże małżeństwo przez rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpi zupełny i trwały rozkład pożycia.

Jeżeli małżonkowie są rodzicami małoletnich dzieci, to pozew o rozwód powinien także zawierać wniosek o rozstrzygnięcie władzy rodzicielskiej (przykładowo: sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiemu rodzicowi do współdecydowania o określonych kwestiach związanych z dzieckiem).

Pozew o rozwód może też zawierać wniosek o uregulowanie kontaktów z dziećmi. W jego treści powinien się też znaleźć wniosek o zasądzenie od jednego z rodziców na rzecz małoletnich dzieci określonej kwoty pieniężnej tytułem udziału w kosztach utrzymania i wychowania dziecka. Pozew o rozwód może także zawierać wniosek o orzeczenie o sposobie korzystania z mieszkania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Ponadto, jeżeli przeprowadzenie podziału majątku nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu, pozew o rozwód może zawierać wniosek o dokonanie takiego podziału.

W przypadku chęci uregulowania kontaktów, czy też uzyskania środków finansowych na utrzymanie i wychowanie dzieci przed zakończeniem postępowania sądowego warto złożyć wniosek o zabezpieczenie tego rodzaju roszczeń.

Adwokat Rafał Benkowski
www.adwokatbenkowski.pl

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.