Dyrektor ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej odwołana. Wójt: "Jest to decyzja radykalna, ale słuszna"

piątek, 24 maja 2019 r., 14:56

Alicja Brzoskowska nie jest już dyrektorem Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej. Została odwołana przez wójta w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia. - Jest to decyzja radykalna, jednakże z uwagi na dobro dzieci słuszna w pełnej rozciągliwości - podkreśla wójt Tomasz Brzoskowski, który w wydanym zarządzeniu dość szczegółowo uzasadnia swoją decyzję, podając szereg uchybień dotychczasowej szefowej szkoły. Pozytywną opinie ws. odwołania dyrektor wydał też Pomorski Kurator Oświaty.

Odwołanie Alicji Brzoskowskiej ze stanowiska dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej to w głównej mierze efekt skarg rodziców uczniów, którzy w połowie stycznia udali się w tej sprawie do wójta gminy Stężyca. Wskazali oni między innymi na to, że nie odbywa się bardzo dużo zajęć z języka angielskiego prowadzonych przez dyrektor szkoły, której często nie ma też w placówce.

W związku ze skargami włodarz Stężycy wszczął postępowanie wyjaśniające, które nie tylko potwierdziło doniesienia rodziców, ale także ujawniło inne liczne nieprawidłowości. Sprawa zakończyła się ustnym upomnieniem dyrektor Alicji Brzoskowskiej.

Na początku marca do urzędu napłynęły kolejne skargi, w tym uniemożliwienie uczniom wzięcia udziału w zawodach w piłkę ręczną z uwagi na trwające w szkole rekolekcje, brak zajęć przedmiotowych w klasach ósmych, brak zajęć przed egzaminami, czy ogólna destabilizacja w funkcjonowaniu szkoły. W związku z niepokojącymi sygnałami przeprowadzono kolejną rozmowę z dyrektor ZKiW w Kamienicy Szlacheckiej.

- Celem spotkania była rozmowa w sprawie bieżącej działalności kierowanej placówki. W trakcie tego spotkania pani dyrektor w sposób niepochlebny wyrażała się o pani wicedyrektor. Twierdziła, że ta wynosi informacje na zewnątrz. Jednocześnie pani dyrektor nie potrafiła sprecyzować o jakie informacje chodzi. Podczas rozmowy stwierdziła również, że pani wicedyrektor nie przydziela jej specjalnie zastępstw z języka angielskiego, aby zrobić jej "pod górkę". Przedmiotowy stan rzeczy, w szczególności niepochlebne wypowiadania się o swoim podwładnym oraz czynienie mu wyrzutów w zakresie organizacji pracy szkoły, za którą to naprawdę odpowiada dyrektor, wskazuje w sposób jednoznaczny, że dyrektor nie radzi sobie na powierzonym jej stanowisku oraz zupełnie bagatelizuje odpowiedzialność jaka na niej spoczywa - podaje wójt Tomasz Brzoskowski.

Wobec krytycznej sytuacji w szkole, wójt postanowił przeprowadzić kontrolę w placówce, która wykazała szereg uchybień naruszających statutu szkoły w zakresie braku nadzoru nad prawidłowym prowadzeniem dokumentacji, braku prawidłowego organizowania administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi zespołu. Co jak stwierdził wójt, świadczy o tym, że dyrektor kompletnie nie panowała nad żadnym aspektem działalności szkoły.

Wśród argumentów wójt wymienia także strajk uczniów, który odbył się pod koniec kwietnia. Dopuszczeniem do jego organizacji, dyrektor, jak zaznacza włodarz Stężycy, nie tylko nie zapewniła ona odpowiedniego bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom, ale samo dopuszczenie do strajku wskazuje na brak umiejętności kompetencyjnych w zakresie kierowania szkołą w sytuacji zagrożenia.

- Pani dyrektor bezsprzecznie dopuściła się wielokrotnego naruszenia przepisów statutowych, ustawy prawo oświatowe oraz Karty Nauczyciela, jak również ich przepisów wykonawczych. Wielość dokonanych naruszeń, ich kompleksowa różnorodność oraz przede wszystkim zauważana powtarzalność składa się na szczególnie uzasadniony przypadek uzasadniający niezwłoczną potrzebę odwołania pani dyrektor w trybie natychmiastowym. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z sytuacją zupełnie wyjątkową, nadzwyczajną, kiedy organ odwołujący ma pełne prawo ocenić, że dalsze kierowania szkołą stanowi istotne zagrożenie dla osiągnięcia jej celów oraz jest nie do przyjęcia (...) Pani dyrektor w toku przeprowadzonych z nią rozmów zdaje się nawet nie dostrzegać problemów już zaistniałych w placówce. Przyjmuje je do siebie w sposób bardzo beztroski - podkreśla wójt w wydanym zarządzeniu o odwołaniu Alicji Brzoskowskiej ze stanowiska.

- Wobec powyższego organ prowadzący nie widzi możliwości dalszej współpracy z panią dyrektor. Fakt, iż nie panuje ona nad żadnym z elementów organizacyjnych szkoły powodujące narastające niepokoje zarówno wśród nauczycieli, rodziców oraz uczniów powoduje w chwili obecnej, iż organ prowadzący kompletnie nie posiada zaufania do pani dyrektor. Co więcej jest przekonany, iż dalsze wykonywania przez Alicję Brzoskowską obowiązków dyrektora szkoły doprowadzi w końcu do sytuacji krytycznej we wszelkich aspektach: zarówno w aspekcie dydaktycznym, kadrowym oraz organizacyjnym szkoły, która to sytuacja może nieść za sobą nieodwracalne skutki. Z uwagi na stan faktyczny, organ prowadzący czuje się w obowiązku na niego zareagować w trybie natychmiastowego odwołania pani dyrektor z powierzonego jej stanowiska. Jest to decyzja radykalna, jednakże z uwagi na dobro dzieci słuszna w pełnej rozciągliwości - podsumowuje wójt Tomasz Brzoskowski.

Warto dodać, że pozytywną opinię odnośnie odwołania dyrektor Alicji Brzoskowskiej ze stanowiska w trybie natychmiastowym w czasie trwania roku szkolnego wydał też Pomorski Kurator Oświaty.

- Ustalone w wyniku kontroli uchybienia wskazują, że Alicja Brzoskowska nie kieruje szkołą zgodnie z kompetencjami zawartymi w ustawie prawo oświatowe oraz statucie szkoły dotyczącym szczegółowych warunków współdziałania organów szkoły oraz sposobów rozwiązywania sporów między nimi. Ponadto ignorowania zaleceń organu nadzoru pedagogicznego poprzez ich nie stosowanie nie rokuje poprawy jakości zadań wykonywanych przez szkołę. Również akcja protestacyjna uczniów potwierdza brak umiejętności kompetencyjnych w zakresie kierowania szkołą w sytuacji zagrożeń. W ocenie Pomorskiego Kuratora Oświaty wydanie pozytywnej opinii o odwołaniu nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w trakcie roku szkolnego jest uzasadnione - zaznacza Małgorzata Bielang.

Pełnienie obowiązków dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej powierzono dotychczasowej wicedyrektor Dorocie Literskiej.

AL

DODAJ KOMENTARZ
Zamieszczając tu swój komentarz bierzesz za niego pełną odpowiedzialność. Wyrażając swoje zdanie, uszanuj proszę poglądy innych - komentuj, ale nie obrażaj! Redakcja portalu Kartuzy.info zastrzega sobie prawo do ingerowania w treść komentarzy lub ich usuwania, jeżeli nie będą zgodne z tematem, zasadami współżycia społecznego lub będą naruszały normy prawne i obyczajowe. Jeżeli uważasz, że komentarz powinien zostać usunięty - wypełnij formularz, który pokazuje się po kliknięciu na dzwonku pod treścią danego komentarza.