:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 10°C

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach Kartuzy adres - opinie


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kartuzach
Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kartuzach
mgr Krystyna Wereszczyńska


1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach jest jednostką organizacyjną stanowiącą aparat wykonawczy Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach.
!zdjecie:right!

2. Siedzibą Stacji jest siedziba Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach przy ul. Sambora 30A.

3. Terytorialny zakres działania Stacji obejmuje:
miasto i gminę Kartuzy, miasto i gminę Żukowo, gminę Chmielno, gminę Przodkowo, gminę Sierakowice, gminę Somonino, gminę Stężyca, gminę Sulęczyno.

4. Nadzór merytoryczny i instancyjny nad Stacją sprawuje Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Gdańsku.

5. Stacja może wykonywać odpłatnie usługi w zakresie czynności nie wynikających z ustawowego nadzoru, w ramach środków specjalnych na zasadzie zawartych umów cywilnoprawnych zlecających wykonanie tych usług.


Podstawowe zadania realizowane w Stacji

Stacja realizuje zadania powierzone Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu, w szczególności w zakresie:

1. prowadzenia spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych i innych czynności wynikających z zadań nałożonych na państwowego inspektora sanitarnego

2. opracowywania ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności

3. działalności przeciw epidemicznej

4. opracowywania analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego

5. inicjowania, organizowania, koordynowania, prowadzenia i sprawowania nadzoru nad działalnością na rzecz oświaty zdrowotnej, promocji zdrowia i szkoleń

6. sprawowanie nadzoru i egzekwowania higienicznych warunków pracy w zakładach pracy

7. prowadzenia postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych

8. prowadzenie spraw w zakresie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego

9. sprawowanie nadzoru nad higieną środowiska nauczania i wychowywania oraz placówkami wypoczynku i rekreacji dzieci i młodzieży

10. sprawowania nadzoru nad warunkami higieny środowiska, obiektów użyteczności publicznej oraz miejsc zbiorowego wypoczynku i rekreacji

11. sprawowania nadzoru nad warunkami higieniczno sanitarnymi w środkach transportu komunikacji publicznej

12. sprawowania nadzoru nad warunkami zdrowotnymi żywności, żywienia, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz kosmetyków


Struktura organizacyjna Stacji

1. W skład Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Sekcja Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku
2) Stanowiska pracy ds. Higieny Komunalnej
3) Stanowiska pracy ds. Epidemiologii
4) Stanowiska pracy ds. Higieny Pracy
5) Stanowiska pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego
6) Stanowisko pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia
7) Stanowiska pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży
8) Stanowiska pracy ds. ekonomiczno finansowych oraz administracyjno gospodarczych
9) Stanowisko pracy ds. statystyki


Szczegółowe zadania komórek organizacyjnych Stacji

1. Do zadań Sekcji Higieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku należy:

• kontrole wszystkich obiektów żywienia, żywności, i przedmiotów użytku, zlokalizowanych na terenie powiatu kartuskiego, nie zastrzeżonych dla Inspekcji Weterynaryjnej;

• pobieranie prób do badań artykułów spożywczych, z obrotu, przetwórstwa spożywczego, obiektów żywnościowo-żywieniowych, małej gastronomii, nadto kosmetyków, zabawek dla dzieci, przedmiotów użytku w kontakcie z żywnością i ew. innych, w zależności od potrzeb;

• ocena żywienia pod względem wartości energetycznej;

• kontrole pojazdów do przewozu artykułów spożywczych, nadto handlu obwoźnego, targowisk ze sprzedażą artykułów spożywczych;

• kontrole zakładów konfekcjonowania kosmetyków;

• opracowywanie planów pracy Sekcji oraz wymaganej sprawozdawczości rocznej względnie okresowej (sprawozdawczość okresowa w zależności od poleceń jednostek nadrzędnych);


2. Do zadań stanowisk pracy d/s Higieny Komunalnej należy:

• kontrola i nadzór nad obiektami i urządzeniami, jak: zakłady służby zdrowia, apteki, Domy Pomocy Społecznej, obiekty wczasowo-turystyczne, biblioteki, stadiony, sklepy i hurtownie odzieży używanej, pralnie, wodociągi publiczne, zakładowe i lokalne, studnie publiczne, przydomowe, zakłady usługowe, zakłady rolne, transport osobowy, muzea, cmentarze, parkingi, ustępy publiczne, wysypiska śmieci, punkty skupu skór surowych i inne;

• pobieranie prób wody do badań bakteriologicznych i fizykochemicznych, materiałów do badań mykologicznych;


3. Do zadań stanowisk pracy d/s Epidemiologii należy:

• prowadzenie dochodzeń w przypadkach chorób zakaźnych i zatruć pokarmowych, w tym: wywiady środowiskowe, dezynfekcje, opracowywanie ognisk epidemicznych;

• przyjmowanie i przekazywanie do badań materiału badawczego na nosicielstwo bakterii chorobotwórczych oraz analiza wyników badań i ich przekazywanie zainteresowanym pacjentom;

• kontrole w obiektach lecznictwa zamkniętego – sporządzanie protokołów z kontroli oraz sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w uzgodnieniu z obsługą prawną Stacji;

• sporządzanie procentowych analiz realizacji szczepień w poszczególnych placówkach;

• gospodarka szczepionkami zgodnie z programem szczepień ochronnych w okresach rocznych, nadto prowadzenie w tym zakresie wymaganej dokumentacji;

• kontrola gabinetów szczepień w zakresie prawidłowej gospodarki szczepionkami, nadto w zakresie realizacji planów szczepień oraz prowadzenie prawidłowej dokumentacji;

• prowadzenie nadzoru nad szczepieniami p/ko WZW B i innymi oraz opracowywanie dokumentacji pokontrolnej w tym zakresie

• kontrola sterylizacji i dezynfekcji w zakładach lecznictwa zamkniętego, otwartego, prywatnych gabinetach lekarskich, komór dezynfekcyjnych; kontrola zagadnień DVD w obiektach żywieniowo-żywnościowych, w zakładach fryzjerskich, kosmetycznych, solariach;

• prowadzenie nadzoru nad powszechnymi akcjami deratyzacyjnymi w zależności od zarządzeń w tej mierze kompetentnych organów;

• kontrole nad obrotem środkami dezynfekcyjnymi, dezynsekcyjnymi i deratyzacyjnymi;

• kontrola aparatów do sterylizacji, pobieranie do badań prób materiałów sterylnych;

• pobieranie prób materiałów dezynfekcyjnych z różnego rodzaju obiektów;

• dokonywanie dezynfekcji w obiektach, w których nastąpiło zachorowanie na choroby zakaźne, wymagające tego typu zabiegów;

• nadzorowanie zakładów DVD funkcjonujących na terenie Powiatu;


4. Do zadań stanowisk pracy d/s Higieny Pracy należy:

• dokonywanie kontroli zakładów pracy na terenie działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kartuzach;

• dokonywanie kontroli zakładów pracy w ramach nadzoru nad stosowaniem i magazynowaniem prekursorów oraz substancji i preparatów niebezpiecznych;

• ocena realizacji obowiązujących przepisów w zakresie narażenia na czynniki rakotwórcze z uwzględnieniem narażenia na azbest w zakładach pracy ze szczególnym uwzględnieniem występujących na stanowiskach pracy na których stwierdzono przekroczenia normatywów higienicznych;

• dokonywanie kontroli zakładów pracy pod kątem prawidłowości stosowania i magazynowania środków ochrony roślin oraz ocena warunków pracy pracowników zatrudnionych przy ich dystrybucji i wykonywania zabiegów chemizacyjnych;

• prowadzenie postępowania związanego z rozpoznawaniem chorób zawodowych oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów wymaganej dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;


5. Do zadań stanowisk pracy d/s Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

• uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w tym postępowanie w procesie dostosowania dokumentacji do obowiązujących wymagań w tym zakresie – kontakt z urzędami gmin i Projektantem;

• inicjowanie wydania norm i wytycznych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych w sprawach techniczno - budowlanych;

• opiniowanie kwalifikacji inwestycji w zakresie ochrony środowiska i uzgadnianie obowiązku wykonania raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;

• uzgadnianie dokumentacji projektowej na etapie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji mogącej pogorszyć stan środowiska;

• uzgadnianie projektów budowlanych wielobranżowych w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych – kontrola przestrzegania obowiązujących wymagań w tym zakresie;

• kontrola budów w trakcie realizacji;

• przeprowadzanie kontroli odbiorowych w sprawie dopuszczenia do użytku obiektów nowych, po rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania;

• kontrola przestrzegania wymagań higienicznych i zdrowotnych przy zastosowaniu nowych technologii;

• inicjowanie przedsięwzięć w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi;

• konsultacje udzielane inwestorom w zakresie dot. nowych inwestycji, dot. zmiany sposobu użytkowania obiektów;

• współpraca z urzędami gmin i Starostwem Powiatowym w zakresie: architektury, ochrony środowiska, inwestycji komunalnych oraz Inspektorem Nadzoru Budowlanego;


6. Do zadań stanowiska pracy d/s Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy :

• inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia; popularyzowanie zasad higieny i racjonalnego żywienia, metod zapobiegania chorobom oraz umiejętności udzielania I-szej pomocy;

• pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz zdrowia własnego i publicznego;

• prowadzenie szkoleń, udzielanie wsparcia organizacyjnego, metodycznego i merytorycznego dla potrzeb realizowanych programów, przeprowadzanych akcji i innych działań prozdrowotnych;

• dostarczanie realizatorom w terenie pomocy dydaktycznych i materiałów wydawniczych do realizacji programów, akcji i innych działań prozdrowotnych;

• monitorowanie przebiegu i ocenianie efektów przeprowadzonych programów oświatowo-zdrowotnych i promocji zdrowia;


7. Do zadań stanowisk pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży należy:

• kontrola szkół, przedszkoli, żłobków, domów dziecka, internatów, kolonii letnich, obozów, zimowisk;

• kwalifikacja kolonii i zimowisk pod kątem ich przygotowania do działalności w odpowiednich sezonach

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach adres

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kartuzach opinie

Dodawać oceny mogą tylko zalogowani użytkownicy.


Firmy z tej kategoriiOgłoszenia PREMIUM

Elektryk Turbin Wiatrowych

Robur Baltic Sp. z o.o. od ponad dziesięciu lat świadczy usługi techniczne dla sektora energetyki wiatrowej. W całej Europie oddaliśmy do użytku..


Pomoc kuchenna

PRACA KUCHENNA


Mercedes A-klasa 2002 rok

Witam! Mam do zaoferowania Mercedesa A klase W168 z półautomatyczną skrzynią biegów. Samochód w dobrym stanie mimo swojego wieku (delikatne rdzawki..


Poszukuje kobietę na sex

Zapraszam kobietę o każdym kształcie ciałka na SEX


Wykonam prace remontowe

Witam wykonam prace Remontowe mieszkań docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrza szpachlowanie, malowanie układanie paneli. Zachęcam do kontaktu


WYNAJME DOM

Wynajmę dom w Kiełpinie, 4 pokoje, kuchnia łazienka + garaż z dużym ogrodem


Usługi podnośnikiem koszowym

Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem 80zł,- /h za każdą rozpoczętą godzinę Koszt dojazdu 100zł,-


Skup Aut Złomowanie-Kasacja

Skup Aut Osobowe,Dostawcze,Terenowe,Busy wszystkie roczniki,darmowa wycena i dojazd -każdy stan auta,po stłuczce,wypadku -bez opłat i przeglądu..


Oferuję kompleksowe usługi

Witam. Mam wieloletnie doświadczenie w usługach dekarskich wykonuje rzetelnie i profesjonalnie wszelkie prace związane z dachem. Oferuję: montaż,..


Pracownik Produkcji

Zatrudnię pracownika do produkcji kontenerów mieszkalnych, biurowych. Kontakt 602636880.


Toyota Avensis II 2005 2,0

Sprzedam sam. osob. TOYOTA Avensis D-4D 2,0 Diesel, moc 116 KM, wersja wyposażenia Sol. Przebieg 154 tys. Kupiony przeze mnie w Salonie Toyoty w..


Wynajem Usługi podnośnikiem

Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem 80zł,- /h za każdą rozpoczętą godzinę Koszt dojazdu 100zł,-


Łóżko dzięcięce-dziewczęce

Sprzedam łóżko dziewczęce-dziecięce o wymiarach 80x200 z wsuwaną szufladą. Stan bdb


Skup Aut Mercedes

Skup Aut :Mercedesów 124,190,sprinter,kaczor i inne . Kupimy każdą Toyotę z rocznika 1985 roku do 2019 roku każdy model i stan Avensis,Corolla..


Mieszkanie w domu dwurodzinnym

Na sprzedaż mieszkanie 4 pokojowe w domu dwurodzinnym ok. 95m kw. Do mieszkania przynależy garaż. Działka znajduje się w cichej i przepieknej..


DZIERŻĄŻNO - WYNAJMĘ CAŁY DOM

WYNAJMĘ dla pracowników nowo-urządzony DOM w DZIERŻĄŻNIE, w pełni wyposażony, z mediami, z możliwością zakwaterowania do 10 osób. Cena za miesiąc:..


Zatrudnię murarza cieślę

Zatrudnię murarza cieślę. Praca przy stanach surowych stała na umowę, głównie w okolicach Gdańska. Sierakowice- Kamienica Szlachecka- Kartuzy,..


Zatrudnię mechanika

Zatrudnię mechanika lub elektromechanika - Żukowo. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i..


WYNAJMĘ DOM W DZIERŻĄŻNIE (3

WYNAJMĘ dla pracowników nowo-urządzony DOM w DZIERŻĄŻNIE, w pełni wyposażony, z mediami, z możliwością zakwaterowania do 10 osób. Cena za miesiąc:..


Parapety

Witam, Oferuje wysokiej jakosci parapety z konglomeratu pod indywidualny wymiar o grubosci 2cm i 3 cm. 20 kolorów,rodzajów do wyboru . Po za tym..


Zaginął pies Jag Terier Rąb

Witam wczoraj koło godziny 13.00 zaginął mi pies w miescowosci Trzy rzeki -Rąb kreci sie gdzies po wioskach... jesli ktos go widział to bsrdzo..


ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ

Zatrudnię kosmetyczkę Kartuzy praca dwu zmianowa, najlepiej na Swojej działalności. Osoby zainteresowane proszę o telefon 794622751.


Rolety,plisy,żaluzje,moskitier

Witam, Posiadam w ofercie wszystkie rynkowe rodzaje rolet ,żaluzji alu,drewnianych,pionowych,oraz żaluzji plisowanych,a tak,ze moskitiery .Bogaty..


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


Zatrudnię pracownika do usług

Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. Jesteśmy firmą z doświadczeniem. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Stałe zlecenia na bieżąco. Proponujemy..


Zatrudnie do pracy

Firma budowlana  zatrudni do pracy  pracowników budowlanych w szczególnosci murarzy. Oferujemy bezstresową pracę w naprawdę miłej atmosferze...


kosztorysant robót

Poszukujemy kosztorysanta branży energetycznej. Doświadczenie mile widziane. Wymagane wykształcenie min. średnie elektryczne, energetyczne,..


Sprzedam działkę

Sprzedam ogrodzoną działkę w miejscowości Tuchlino o powierzchni 811 m2 . Działka ma bezpośredni wjazd z drogi asfaltowej Tuchlino-Kujaty.


Renault Scenic II 2005 r 1,9

Mam do sprzedania Renault Scenic II. Bogate wyposażenie. Samochód bardzo zadbany nie wymaga wkładu finansowego. Więcej informacji pod nr. tel.


Kancelaria Komornicza nr I w

Kancelaria Komornicza nr I Ryszarda Pryzmonta z siedzibą w Kartuzach zatrudni na stanowisku pracownika biurowego/referenta. CV należy składać..


parapety

wykonujemy i sprzedajemy na każdy wymiar parapety wszystkie rodzaje wew i zew różne grubości duża gama kolorów do wyboru krótkie terminy najlepsze..


Kartuzy 2-pokojowe

Dwa pokoje częściowo umeblowane, kuchnia umeblowana i wyposażona w AGD, łazienka oraz przedpokój. Cena najmu 800zł + czynsz +media. Kaucja zwrotna..


Sprzedam działki na trasie

Działki w Leźnie. Budowlane Inwestycyjne Itd


Poszukiwany kucharz i pomoc

Poszukujemy kucharza oraz pomocy kuchennej w barze 100g, otwierającym się w Leźnie. Kuchnia głównie Polska


SKUP AUT MERCEDES

Skup Aut : Kupimy MERCEDES,190,124,KACZKA,SPRINTER,KIA,PRERIO,HYUNDAI,H 100,HILUX , każdą Toyotę z rocznika 1985 roku do 2014 roku każdy model i..


ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ

Zatrudnię kosmetyczkę w gabinecie kosmetycznym w Kartuzach. Tel. 507392185


Poszukuje pracy

Poszukuję pracy jako kierowca kat b, operator koparko ładowarki, stróż, magazynier lub podobnej. Mam 40lat Sierakowice i ok


Tynki cementowo-wapienne .

Oferuję tynki cementowo -wapienne. Wewnetrzne -wolne terminy.


Skup Aut za GotÓwkę

Kupimy każdy samochód osobowy i dostawczy rocznik 1960-2019 . - gwarantujemy szybki dojazd miłą i fachową obsługę , płacimy gotówką - zapłacimy..


PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Zatrudnimy od zaraz pracowników produkcyjnych na stanowiska, operator wycinarki laserowej, operator prasy krawędziowej. Oferujemy przeszkolenie z..


KAFELKOWANIE-REMONTY

Witam wykonam prace remontowe w zakresie: -kafelkowanie(łazienki, salony, kotłownie itp) -klejenie cegły -szpachlowanie malowanie -zabudowy..


Pomocnik do pracy przy dachach

Witam,poszukuje pomocnika do pracy przy dachach, Wymagania,tylko chęci do pracy Praca 5 dni w tygodniu po 9godz. Płaca co tydzień . Przodkowo


Dom w krainie trzech jezior

Na sprzedaż dom jednorodzinny. Działka o powierzchni 1084 m w kształcie prostokąta, ogrodzona, zagospodarowana, z licznymi nasadzeniami, podjazd..


Toyota yaris 2010 przebieg

Sprzedam toyotę yaris rok produkcji 2010, poj 1.0, kolor czerwony, klimatyzacja, esz, el, pp, cz, abs, wk,. Na przejazd 100 km toyota potrzebuje ok..


Skup Aut Gotówka od ręki

Skup Aut dobre do remontu Osobowe,Dostawcze,Terenowe,Busy wszystkie roczniki,darmowa wycena dojazd -każdy stan auta,po stłuczce,wypadku -bez opłat..


PRACOWNIK PRODUKCJI

Zatrudnimy od zaraz pracowników produkcyjnych na stanowiska, operator wycinarki laserowej, operator prasy krawędziowej oraz pomocników operatorów...


Jodła klaukaska/Świerk

Witam w sprzedaży oferujemy Państwu -Jodłę kaukaską w 3 gatunkach i przeróżnych wysokościach -150-180-cm -180-220-cm -220-250-cm W naszej ofercie..


Działki w Brodnicy Górnej

Sprzedam działki budowlano-usługowe w Brodnicy Górnej .Cena 50zł m2 (działki 1000 do 1200m2). Bardzo dobra lokalizacja


Zatrudnimy Panie Na Produkcję

Poszukujemy Pań do pracy na produkcji, oferujemy stałą pracę na umowę, darmowe przeszkolenie do pracy oraz darmowy dojazd z okolicy Klukowej Huty,..


Wywóz szamba

Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych z szamb, zbiorników bezodpływowych, zbiorników na wodę deszczową, basenów oraz przydomowych oczyszczalni..


Kancelaria Komornicza nr I w

Kancelaria Komornicza Ryszarda Pryzmonta z siedzibą w Kartuzach zatrudni na stanowisku pracownika biurowego/referenta. CV należy składać wyłącznie..


Zatrudnię Malarza -Szpachlarz

Zatrudnię malarza -szpachlarza z prawem jazdy kat B . Praca w zespole do czterech osób .Wypłacamy wszystkie świadczenia chorobowe i urlopy . Stawka..


Mam do wynajęcia dwuosobowy

Mam do wynajęcia ładny pokój w Kartuzach, osiedle Derdowskiego. Dostępny od zaraz. Pokój umeblowany. Znajduje się w mieszkaniu M-4 w bloku na..


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kartuzy.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

PortaleRegionalne.info Joanna Stoltman z siedzibą w Kartuzy 83-300, Mściwoja II 13 B/3

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"