:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?
teraz 8°C
Wieści z samorządów, Kartuzy Radni udzielili absolutorium burmistrzowi - zdjęcie, fotografia
Kartuzy.info 24/06/2019 23:45
Magdalena Damps-Zdrojewska

Kartuscy radni w poniedziałek dyskutowali m.in. nad udzieleniem burmistrzowi Mieczysławowi Gołuńskiemu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok. Obradom towarzyszyła burzliwa dyskusja. Mimo obszernych wyjaśnień, które złożyła skarbnik, większość radnych postanowiła zagłosować przeciw udzieleniu absolutorium.

Budżet za 2018 rok po stronie dochodów zamknięto kwotą 176.927.472,55 zł, czyli 97 proc. tego, co planowano. Wydatki na koniec ubiegłego roku wyniosły zaś 207.559.319,02 zł. To 90 proc. zakładanego planu.

Inwestycje pochłonęły ponad 51,25 mln zł, co stanowi 75 proc. planowanych wcześniej zadań. Wśród najważniejszych inwestycji wymienić należy m.in. budowę dworca i węzła integracyjnego wraz z drogami dojazdowymi w Kartuzach, rozbudowę budynku OSP w Mirachowie, rozbudowę i termomodernizację szkoły w Kiełpinie, przebudowę boiska piłkarskiego i budowę kompleksu lekkoatletycznego w Kartuzach i kontynuację projektu rewitalizacji miasta.

Stan zadłużenia na koniec grudnia 2018 roku z tytułu pożyczek, kredytów i obligacji wyniósł ponad 74,5 mln zł.

- Był to naprawdę budżet bardzo ważny. Dziękuję również radzie poprzedniej kadencji, ponieważ wiele decyzji było trudnych, ale myślę, że pokazałem, że można zrealizować wiele zadań i inwestycji przy wykorzystaniu bardzo dużej ilości zewnętrznych środków finansowych. Zrealizowaliśmy ponad 100 inwestycji - mówił Mieczysław Gołuński.

Regionalna Izba Obrachunkowa wykonanie budżetu zaopiniowała pozytywnie.

Negatywna ocena komisji

Komisja rewizyjna, której przewodniczy Mirosława Bobkowska, zaopiniowała wykonanie budżetu negatywnie. Radna Bobowska, argumentując decyzję wypracowaną przez komisję, zwróciła uwagę na to, że inwestycje wykonano w 75 proc. w stosunku do zakładanego planu. Wśród najważniejszych zadań, których nie zrealizowano wymieniła m.in. budowę hospicjum (budowa rozpoczęta w ubiegłym roku jest realizowana przez Kartuskie Centrum Caritas przy wsparciu samorządów z powiatem na czele - przyp. red.), skatepark (zadanie realizowane w latach 2018-2019 - przyp. red.), budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Mściwoja w Kartuzach, przebudowę ul. Topolowej w Borowie, rozbudowę strażnicy OSP w Prokowie (projekt), wykonanie projektu rozbudowy SP w Dzierżążnie, wymianę urządzeń aktywnych w placówkach oświatowych - szkoła podstawowa w Grzybnie, kanalizacji sanitarnej w Brodnicy Górnej, kanalizacji deszczowej na ul. Kamiennej w Brodnicy Górnej, zakup kontenera magazynowego w Prokowie z funduszu sołeckiego czy doposażenie placu zabaw na os. Derdowskiego z budżetu obywatelskiego.

- Komisja badała powody niezrealizowania inwestycji zawartych w uchwale budżetowej na 2018 rok. Komisja badała poszczególne zadania realizując przyjęty plan, biorąc pod uwagę celowość, gospodarność, rzetelność, legalność oraz zgodność dokumentacji ze stanem faktycznym. Podczas posiedzeń członkowie komisji sformułowali kilka wniosków odnoszących się do ekonomicznych, gospodarczych i społecznych aspektów realizowanych inwestycji. Mając na uwadze wyniki przeprowadzonych analiz w zakresie gospodarki finansowej prowadzonej przez burmistrza gminy Kartuzy, komisja rewizyjna postanowiła, uwzględniając zakres realizowanych inwestycji i projektów, negatywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Kartuzy - mówiła radna Mirosława Bobkowska.

Skarbnik wyjaśnia

Obszerne wyjaśnienia co do zarzutów komisji rewizyjnej złożyła skarbnik Alicja Szwaba. Jak zaznaczył burmistrz, na posiedzeniu komisji, przedstawiciele urzędu nie mieli możliwości ich przedstawienia.

- Wśród niezrealizowanych inwestycji komisja błędnie wymienia budowę placu zabaw na osiedlu Derdowskiego, która została zrealizowana w stu procentach. Wymienia też niewykonanie projektu szkoły podstawowej w Dzierżążnie, tymczasem wydatek ten został wprowadzony w połowie roku przez poprzednią radę bez zgody organu wykonawczego. Burmistrz informował na posiedzeniu, że nie będzie on możliwy do zrealizowania. Wymieniono też budowę skateparku, choć to zadanie wieloletnie i jego zakończenia nie planowano na 2018 rok. Ponadto komisja wymieniła budowę hospicjum, mając wiedzę, że nie była to inwestycja gminna i gmina nie miała możliwości przekazania środków finansowych na ten cel - punktowała skarbnik.

- Komisja otrzymała wszelkie wyjaśnienia, lecz z jej opinii o wykonaniu budżetu, nie wynika, aby w ogóle wzięła je pod uwagę. Ze sformułowania opinii, jak i poszczególnych protokołów, nie wynika, aby komisja przeanalizowała złożone przez burmistrza i upoważnionych pracowników wyjaśnienia. Komisja, w swej opinii wprawdzie informuje, że przeprowadziła kontrole i analizy, nie podaje jednak ich wyniku. Reasumując opinia do wniosku, nie zawiera uzasadnienia pozostającego w logicznym związku z postawionym wnioskiem - mówiła Alicja Szwaba.

Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała wniosek o nieudzielenie absolutorium pozytywnie. Wyjaśnień urzędu jednak nie załączono do złożonego przez komisję dokumentu.

Opinia "pobieżna i niefachowa"

Wyjaśnienia skarbnik skomentowały radne Halina Steinka i Wioletta Stoltmann.

- Powtarzamy pewne rzeczy jak mantrę, nie słuchając tego, co mówi pani skarbnik. Pierwszy raz słyszę te wyjaśnienia. Nie widzę tu bezpośredniej winy burmistrza w tym, że coś nie zostało wykonane. Gdyby te wyjaśnienia otrzymała Izba Obrachunkowa, z pewnością inaczej zaopiniowałaby wniosek. Uważam, że to wszystko (opinia komisji rewizyjnej- przyp. red.) zostało zrobione pobieżnie, niefachowo i bez oceny kogoś, kto jest ekspertem w tej dziedzinie - mówiła radna Halina Steinka.

- Po bardzo wyczerpującym wyjaśnieniu pani skarbnik wszystkie zarzuty przedstawione przez komisję rewizyjną są bezpodstawne. 75 proc. inwestycji zostało wykonanych, a 25 proc. nie, ale w tym ujęto skatepark, który jest zadaniem wieloletnim oraz zrealizowaną budowę placu zabaw czy ulicę Topolową, która zostanie zrealizowana z dotacją. Analizując tę opinię, ta nie była ona dokładna, jeśli wkradło się tyle błędów merytorycznych - mówiła Wioletta Stoltmann.

"Robicie mieszkańców w balona"

W ostrych słowach pracę komisji rewizyjnej skrytykował radny Arkadiusz Socha.

- To jakiś skandal! To się w głowie nie mieści! Czy pani rozumie, co to jest zadanie dwuletnie? Jak pani rozumie zadanie wieloletnie, jeśli mówi pani, że nie udzieli absolutorium z powodu niewykonania tego typu zadania? Czy widzi pani, jaka w tym jest niespójność i brak logiki? Robicie państwo mieszkańców w balona! - grzmiał radny.

W dyskusji głos zabrał też wiceburmistrz Wojciech Jaworowski.

- Przed wami najważniejsza decyzja dotycząca ubiegłego roku. Zdecydowana większość z państwa zyskała mandat pod koniec ubiegłego roku. Nie wiem, jak będzie wyglądała wasza ocena, choć słysząc pewne głosy, można już sobie coś dośpiewać. Budżet to nie tylko inwestycje, a ogół działalności gminy. Państwo skupiliście się na inwestycjach i mimo składanych informacji i wyjaśnień, nie docierało do państwa choćby to, że skatepark jest inwestycją dwuletnią. W jaki więc sposób miał być zrealizowany w roku 2018? Przyjęliście Wieloletnią Prognozę Finansową, gdzie jest jasno wskazane, że to zadanie kończy się w tym roku. Na budowę kanalizacji w Brodnicy Górnej mieliśmy w budżecie milion złotych, z kosztorysu wynika, że pochłonie ona około 18 mln złotych, a może i więcej. Jak za milion złotych mieliśmy całe zadanie zrealizować w 2018? Przypomnę, że złożyłem wyjaśnienia na temat tego, że decyzję o pozwoleniu na budowę otrzymaliśmy 5 października 2018, a stała się prawomocne dopiero 28 stycznia 2019 roku - podkreślał wiceburmistrz.

- Podjęcie uchwały budżetowej dotyczącej wykonania budżetu za 2018 rok, obejmuje całokształt działań gminy, a nie wybranych i nietrafionych elementów, które wypunktowano we wniosku komisji - dodał.

Po wystąpieniu Wojciecha Jaworowskiego, radny Andrzej Pryczkowski złożył wniosek o zamknięcie dyskusji. Przed jego przegłosowaniem Mieczysław Gołuński oraz Sylwia Biankowska złożyli jeszcze wyjaśnienia m.in. w sprawie inwestycji na ul. Mściwoja oraz przetargu na budowę kładki na ul. 3 Maja. Nie zmieniło to jednak wyniku głosowania.

"To zlecenie polityczne"

Za udzieleniem absolutorium głosowało osiem osób, przeciw dwanaście. Jedna osoba nie głosowała. Wynik skomentował Mieczysław Gołuński.

- Po raz kolejny mamy dowód na to, że polityka ma przełożenie również w kartuskiej radzie. Przykro, że się tak dzieje. Myślę, że bez względu na wszystko budżet został wykonany w sposób właściwy i mam nadzieję, że odwołanie, które złożymy do państwa uchwały, będzie miało skutki prawne. Myślę, że społeczeństwo oceni, w jaki sposób podejmowane są decyzje - mówił burmistrz.

- Przed chwilą mówiliście o wyciąganiu ręki, o współpracy. Nie ma z państwa strony woli. Nadal będę wykonywać swoją pracę najlepiej jak potrafię. Chcę bardzo podziękować pani skarbnik i całemu zespołowi. Według mnie uzyskaliście najlepszą ocenę, jaką mogliście. Przygotowanie budżetu to praca całego urzędu. Pani skarbnik, zostawmy politykę na boku i róbmy swoje - dodał.

W imieniu pracowników głos zabrała Sylwia Biankowska.

- Dziękujemy za rok wytężonej pracy. Zrobiliśmy wiele, niewiele się nie udało. Mieszkańcy ocenili pana pracę głosując w pierwszej turze wyborów. To, jaki będzie wynik głosowania radni w kuluarach zapowiadali już na pierwszej sesji, jeszcze w ubiegłym roku, gdy nie znali sprawozdania. To zlecenie polityczne. Dziękujemy i gratulujemy. Mamy nadzieję, że nadal będziemy pracować w tym samym składzie, choć zapewne zdaniem radnych, całą administrację należy wymienić, skoro jest tak beznadziejne. Postaramy się z panem wiceburmistrzem i pracownikami poprawić - dodała ironicznie na koniec zastępczyni burmistrza.

"Zostawmy politykę, weźmy się do pracy"

Emocje związane z absolutorium, mimo zakończenia głosowania, długo towarzyszyły obradom.

- Nie upolityczniałbym tych decyzji i sytuacji, które tutaj mają miejsce. Zostawmy politykę tym, którzy są w Warszawie. Weźmy się do pracy i wyciągnijmy konsekwencje. Zarówno rada, jak i pan burmistrz. Zacznijmy współpracować i słuchać się nawzajem. Na tę chwilę ocenialiśmy rok 2018. Jesteśmy w 2019. Uniknijmy w przyszłym roku takiej sytuacji, jak dziś - powiedział Mariusz Treder.

- Bez względu na to jaką podjęliście uchwałę, zapraszam do współpracy. Gabinet jest otwarty, zapraszam, jeśli to, co mówicie jest szczere - odpowiedział burmistrz.

- Moim zdaniem pan przewodniczący stanął w rozkroku nad pewnymi rzeczami. I zobaczy pan, że nie wyjdzie to panu na dobre. W związku z tym, że źle się pan wywiązuje ze swoich obowiązków, rozważymy w ramach klubu możliwość złożenia wniosku o pana odwołanie - dodał z kolei Arkadiusz Socha.

"Jest mi wstyd"

Pracę kolegów w ostrych słowach skrytykowała radna Wioletta Stoltmann.

- Mi jako radnej jest wstyd, że muszę współpracować z takimi radnymi. Jestem pierwszy rok radną, jak wielokrotnie podkreślałam, uczę się wszystkiego, obserwuję starszych stażem radnych. Ale tak naprawdę nie wiem, czy bym się od was chciała uczyć zachowania. W mediach będą pisać "radni Kartuz, radni przegłosowali". Ja nie. Spotykam znajomych mówią: "Co wy robicie w tej radzie". Nie utożsamiam się z całością tej rady. Wielokrotnie mówiliśmy, że przewodniczący jest od tego, by nas scalać. Nie wzięliście pod uwagę merytorycznych wyjaśnień pani skarbnik. Zagłosowaliście "nie, bo nie". To na pewno nie jest dla dobra mieszkańców i gminy, jeśli nie jest to polityka, to prywata - mówiła radna.

Radni opozycji, poza szefową komisji rewizyjnej, nie zabierali głosu w dyskusji nad absolutorium, szerzej wypowiedzieli się już po zakończeniu głosowania.

- Nie wierzę w to, że się nie porozumiemy. To, co wydarzyło się dziś, nie jest wynikiem relacji pomiędzy radnymi, a między nami a burmistrzem. To zasadnicza różnica. Żyjemy w świecie demokratycznym, gdzie większość decyduje o polityce rozwoju gminy i taką większość mamy - mówił wiceprzewodniczący Tomasz Belgrau.

- Jesteśmy w niesamowitych emocjach. Możemy powiedzieć sobie o wiele słów za dużo i to już miało miejsce. Nie używajmy sformułowań nie na miejscu. Znamy wyniki głosowania i skutki. Ochłońmy i spotkajmy się - powiedział Andrzej Pryczkowski.

- Analizowaliśmy i sprawdziliśmy wykonanie zadań za 2018 rok. Uważam, że nie zrobiliśmy żadnego błędu, jeśli jest inaczej, proszę skierować sprawę na odpowiednią drogę. Co więcej naprawiliśmy błąd urzędu. Komisja przygotowała dokumenty, a te nie trafiły do RIO. W ostatnim dniu dowiedzieliśmy się, że coś trzeba uzupełnić. Przewodniczący wyjaśnił sprawę i w ciągu kilkunastu minut wysłaliśmy dokumenty. I takie momenty ważą o takim stosunku do pana. Nie będę przytaczał naszych rozmów w gabinecie. Przykro mi bardzo, bo myślę, że jak rozmawiamy, to nasze ustalenia przejdą w czyn, a potem jest dyskusja: "jak zagłosujesz inaczej to zobaczysz". Co to jest panie burmistrzu? Znamy się tyle lat. Mam na to świadków - powiedział z kolei radny Duszyński.

Uchwałę absolutoryjną poprzedziło m.in. głosowanie i debata nad raportem o stanie gminy. Radni nie udzielili burmistrzowi wotum zaufania w tej sprawie. Tematowi poświęcimy oddzielny artykuł.

MD-Z

Reklama

Kartuzy. Radni nie udzielili absolutorium burmistrzowi komentarze opinie

 • Kolonia - niezalogowany 2019-06-29 08:45:11

  Piszecie że burmistrz nic nie robi na wioskach macie radnego Belgrau i co robi nic przez wiele lat niech się weźmie za robotę razem ze swoją żoną i zaczną pracować a nie leniuchować i głupoty opowiadać o innych

 • Maciej W. - niezalogowany 2019-06-27 12:39:35

  Nie przejmujcie się długiem gminy mieszkańcy wsi spłaca ten dług ,ponad 74mnl.

 • @stezyca - niezalogowany 2019-06-27 12:34:16

  Przestań pieprzyć widocznie grupa mgg tak ci radny M kazała pisać. Jedz tam i zobacz jak wyglada najlepsza gmina.

 • Mietek na prezedenta - niezalogowany 2019-06-27 12:32:18

  Mieciu jesteś geniuszem tylko ty mogłeś wymyślić aby mostek za 4mln był przejazdem dla karetek i dobrze bo z obwodnicy i węglowej nie da sie skorzystać. Tylko ty dbasz o kartuskich biznesmenów, budujac im przystanki autobusowe tylko dlaczego za około tylko 3mln , 6 by wyglądało lepiej. Ten myk że pkp przekazało teren miastu ale mają być tan przystanki dla gryfa to było genialne. Mieciu dziękujemy ci za setki kilometrów dróg asfaltowych i z kostki w sołectwach, super że mamy ścieżki rowerowe utwardzone z każdego sołectwa do kartuz wzdłuż głównych dróg nie tak jak w tych beznadziejnych gminach Przodkowo, Stężyca, Banino,Sierakowice. Te setki mln pozyskanych na kanalizacje wszystkich sołectw to mistrzostwo świata i to z dofinansowania UE. Czy te tysiące lamp oświetliły nam nasze piękne autostrady sołeckie. Szkoda gdzie byli ci beznadziejni Sołtysi gdy zachwalano twoje dokonania dla gminy która rozwija się w tempie ekspresowym. Te setki firm które powstały w gminie na tysiącach hektarów.

 • dzikus - niezalogowany 2019-06-26 10:55:19

  w takiej Brodnicy G 10 lat nie zrobiono nic Mieszkancy zyja jak w Afryce

 • To i ja dodam coś od siebie ;) - niezalogowany 2019-06-26 01:02:49

  Asfalt zamiast w Gaju mógł leżeć na jakiejś wiosce, plac zabaw na Wyspie Łabędziej też, mało jest ich w Kartuzach? Lampy na deptaku wyglądają jakby mieli kogoś wieszać, na tych płytach można sobie urządzić ślizgawkę zimą. Niby miał być granit a wyszedł gres, który lepiej dać do łazienki niż na deptak. No i słowo LIPA tak bardzo przywarło do inwestycji Gołuńskiego skoro tylko takie drzewa są wszędzie sadzone. Przypominam że są inne rodzime fajne drzewka typu klony, jesiony, topole czy kasztanowce które bardzo ładnie wyglądają jesienią. Tyle mojego narzekania.

 • stężyca - niezalogowany 2019-06-25 22:32:06

  Nie rozpędzajcie się tak z chwaleniem Stężycy, bo discopolo i piłka nożna to nie wszystko. Co z tego że jest 40km ścieżek rowerowych, skoro nie da sie z nich korzystać na rowerach szosowych - zalega pełno piachu i kamieni. Nikt ich nie czyści, miejscami się już zapadają. Marina niby jest za grube miliony, a deski na promenadzie odpadają bo legary już pognite. Wakacje mamy od tygodnia, ale ze sprzętu nikt nie korzysta, bo bosmanat zamknięty. Dziwnym trafem tylko z piłką nożną nie ma problemu, ale o tym już było głośno: http://weszlo.com/2018/11/04/radunia-stezyca-podziel-dziesiec-mala-nieciecze/

 • pobożne życzenia - niezalogowany 2019-06-25 22:27:07

  @Iga- pan burmistrz ma nas gdzieś. Daliśmy się nabrać na jego piękne słówka i grę, że jest taki przyjazny dla ludzi.Z perspektywy czasu dopiero to widać. Jak nie jesteś znajomym tego pana to nic nie wskórasz. Szkoda bo tak pięknie obiecywał..

 • Iga - niezalogowany 2019-06-25 19:14:41

  Tak,to prawda.W mieście widać,że jest robione i to na tyle.Ale przecież wieś to również gmina Kartuzy.Jeżdżę często na działkę we wsi Cieszonko-okolice Sianowa,Staniszewa,tam od lat nic nie jest robione w zakresie drogi w tej ładnej miejscowości,lampy,znaki,nazwa ulicy czy lustro w miejscach szczególnie niebezpiecznych czy chodnik.A mieszka tam wielu mieszkańców oraz gości na domkach letniskowych.Radziłabym coś zrobić w tym kierunku.Wykorzystajmy nasze piękne okolice z ładnym krajobrazem i okolicznych jeziorach.

 • @prawda - niezalogowany 2019-06-25 18:34:19

  Specjalistę od rozdwojenia jaźni zapraszany do Kartuzkich zacofanych sołectw przez Golunskiego.

 • Adam Maliszewski - niezalogowany 2019-06-25 16:18:59

  Gołuński to najlepszy burmistrz w dziejach tej gminy. I mówię to ja, tzw. PIS-owiec.

 • Prawda - niezalogowany 2019-06-25 15:12:20

  Osoba o IP 92.38.149 to kolejna z roztrojeniem jaźni: Sołectwa, Dzierżążno, czy Wieś? A może Kałuża?

 • Szerlok Holms - niezalogowany 2019-06-25 14:54:07

  Manipulacja w kometarzach klikasz zielone ale golos tez czerwony swindel w bialy dzien operator oszust

 • Dzierżążno - niezalogowany 2019-06-25 14:47:05

  Golunski przyjmuje interesantow w 1 dzien po 1 godzine. Dla mieszkancow solectwa nie znalazl czasu, mieszkańców przyjeli radni a Golunski ich olał.

 • Solectwa - niezalogowany 2019-06-25 14:44:27

  Przodkowo wszystkie sołectwa , mieszkancy mają łącza swiatlowodowe, ponad 90 solectw skanalizowanych, sierakowice km dróg z kostki. Gmina kartuzy ?

 • Wieś - niezalogowany 2019-06-25 14:41:59

  Rozwój gminny, dobry kit polityczny. Gmina Stężyca 40km ścieżek rowerowych wzdłuż głównych dróg z dofinansowania UE. Kartuzy 1.5 ścieżki rowerowej z Grzybna i Dzierzązna do kartuzkiego lasu. Ale zato mamy ścieżkę rowerowa dookoła kartuz z której sie nie korzysta. Gmina Stężyca kilometry dróg asfaltowych w sołectwach z dofinansowania UE, Kartuzy podziurawione płyty jumbo po 30m. Kto zlikwidował targowisko zwierzece wybudowane za miliony, kto zlikwidowal skaytpark i wybudował po swojemu nowy ile to kosztowało gmine, kto zlikwidowal część parkingu przy targowisku i pkp , ile to kosztowało gmine, kto zlikwidował wystroj ronda aby zrobić po swojemu , za jaki koszt, kto sprzedał kino, kto sprzeda ule Lemanowej i komu i za ile, gdzie jest kostka z ronda , kostka z parkingu pkp i targowiska, gdzie są lampy z ronda itd.

 • Wieś - niezalogowany 2019-06-25 14:31:42

  Rozwój gminy, to kpina ze strony Golińskiego. Zadłużenie ponad 70mln.

 • Prawda - niezalogowany 2019-06-25 14:04:33

  Osobo o IP 141.02.12 - mogłabyś się zdecydować na jeden nick. Podpowiem: Anna brzmi całkiem ładnie :)

 • Jan - niezalogowany 2019-06-25 12:56:29

  Dlaczego ciągle jedną osoba piszę komentarze poniżej a zmienia nazwę ,to jest żałosne ze strony tej osoby czyżby to jest ,my wiemy kto

 • Radni górą ! - niezalogowany 2019-06-25 12:28:55

  Popieram decyzję radnych niech MGG nie myśli sobie, że może robić wszystko co jemu się podoba a nasze pieniądze marnotrawić....

 • Mieszkanka - niezalogowany 2019-06-25 12:26:39

  MGG nic nie robi na wsiach, bez sensu są jego roboty w Kartuzach. Ile razy można zrywać asfalt i z powortotem wkladać kostkę na rynku i jego okolicach. ŻENADA

 • Anna - niezalogowany 2019-06-25 12:23:49

  Dokladnie, goluński nie nadaje się na burmistrza ! Rada bardzo dobrze postąpiła.

 • Xxxxxe - niezalogowany 2019-06-25 12:22:37

  Gołuński do wywalenia !!!

 • Jan - niezalogowany 2019-06-25 11:46:54

  Panie Belgrau nie może pogodzić się pan z porażką,tyle kłótni poco to zakasac rękawy i z żonka do pracy trzeba się wziąć a nie leniuchować

 • Wszyscy WON!!! - niezalogowany 2019-06-25 10:57:13

  Może by tak ogłosić referendum o odwołanie Burmistrza oraz Rady Miejskiej? Nigdy w konfliktach nie jest winna jedna strona, skoro mają problem się dogadać i tak ma to wyglądać przez kolejne 4 lata to wszyscy WON!

  Wystarczy ok. 2,5 tyś. podpisów aby ogłosić referendum. Natomiast aby było ważne musi wziąć udział ok. 9,5 tyś. osób, czyli ok. 30% mieszkańców gminy.

  Nie ufam ani Burmistrzowi, ani Radzie! Wszyscy są winni, że nie potrafią ze sobą rozmawiać.

  Co Wy na to?

 • Topeh - niezalogowany 2019-06-25 10:53:21

  Nie wiem po co tylko te kwiaty? Flachę by mu sprezentowali, to by się przynajmniej napił za brak absolutorium.
  Jakiś geniusz pisze tutaj, że burmistrz tyle robi dobrego, no choopie, ma budżet 200 mln zł wydano mniej wiecej tyle samo, przy takim budżecie, środki zewnętrzne powinny wynosic 50%, a więc słabo, słabo, robi tylko to co mu z województwa narzucą.

 • MCK - niezalogowany 2019-06-25 09:17:32

  do Radnego a raczej Mirki. Nawet jak na Kartuzy 3-ech burmistrzów to za dużo o 2-óch. Czyli o Tomaszka i Mariuszka za dużo , bo Panowie chcą rządzić, a że boli przegrana w wyborach to ujadają jak idzie. Panie Duszyński w kuluarach na temat ustawek głosowania radnych to można poematy pisać i doskonale wie Pan o czym mówię.

 • MCK - niezalogowany 2019-06-25 09:07:56

  Do Na szczęście nie z Kartuz. Jacy mieszkańcy takie miasto. Ktoś ci każe siedzieć w domu? Wyjdź i zrób coś mądrego od siebie po za krytykowaniem innych wiecznie. Burmistrz nie jest od tego żeby organizować ci czas wieczorami, może niech radni ci go zorganizują. Przecież taka super rada się trafiła od podwyżek zaczęła, wiec i efekty muszą być wielkie. CZEKAM!!!

 • Prawda - niezalogowany 2019-06-25 07:07:51

  To radnych należałoby wymienić na czele z zakompleksionymi przewodniczącym i wiceprzewodniczącym... wiadomo, kadencja 5 lat, czyli szmat czasu. Nie mogą przełknąć goryczy porażki wyborczej. Tylko traci na tym gmina. Zamiast wykorzystać energię i wpływy MGG dla rozwoju gminy, to będą dalej torpedować, przeszkadzać i blokować. Tak, aby nic się nie udało...wstyd dla gminy, traci radni.

 • Na szczęście nie z Kartuz - niezalogowany 2019-06-25 06:16:46

  A co Pan burmistrz niby zmienił? Kartuzy to dalej dziura I nic się nie zmieniło od lekko licząc 15 lat. Za_upie i tyle. Za to macie kładkę rowerową za 4 bańki. O 18 burmistrz wyłącza to pożal się boże miasto i nic się nie dzieje. Nawet ludzi na ulicach nie m, bo nie ma co robić.

 • Radny - niezalogowany 2019-06-25 02:25:31

  Odwołać Burmistrza ! Proponuję referendum- nie umie współpracować z radnymi

Dodajesz jako: |
Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Zatrudnię murarza cieślę

Zatrudnię murarza cieślę. Praca przy stanach surowych stała na umowę, głównie w okolicach Gdańska. Sierakowice- Kamienica Szlachecka- Kartuzy,..


ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ

Zatrudnię kosmetyczkę Kartuzy praca dwu zmianowa, najlepiej na Swojej działalności. Osoby zainteresowane proszę o telefon 794622751.


Sprzedam działkę

Sprzedam ogrodzoną działkę w miejscowości Tuchlino o powierzchni 811 m2 . Działka ma bezpośredni wjazd z drogi asfaltowej Tuchlino-Kujaty.


PRACOWNIK PRODUKCJI

Zatrudnimy od zaraz pracowników produkcyjnych na stanowiska, operator wycinarki laserowej, operator prasy krawędziowej oraz pomocników operatorów...


SKUP AUT MERCEDES

Skup Aut : Kupimy MERCEDES,190,124,KACZKA,SPRINTER,KIA,PRERIO,HYUNDAI,H 100,HILUX , każdą Toyotę z rocznika 1985 roku do 2014 roku każdy model i..


PRACOWNIK PRODUKCYJNY

Zatrudnimy od zaraz pracowników produkcyjnych na stanowiska, operator wycinarki laserowej, operator prasy krawędziowej. Oferujemy przeszkolenie z..


WYNAJMĘ DOM W DZIERŻĄŻNIE (3

WYNAJMĘ dla pracowników nowo-urządzony DOM w DZIERŻĄŻNIE, w pełni wyposażony, z mediami, z możliwością zakwaterowania do 10 osób. Cena za miesiąc:..


Wynajem Usługi podnośnikiem

Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem 80zł,- /h za każdą rozpoczętą godzinę Koszt dojazdu 100zł,-


Przyjmę pomocnika do usług

Przyjmę pomocnika do usług ogólnobudowlanych , wszystkie informacje udzielę telefonicznie


Mieszkanie w domu dwurodzinnym

Na sprzedaż mieszkanie 4 pokojowe w domu dwurodzinnym ok. 95m kw. Do mieszkania przynależy garaż. Działka znajduje się w cichej i przepieknej..


Wywóz szamba

Zajmujemy się wywozem nieczystości płynnych z szamb, zbiorników bezodpływowych, zbiorników na wodę deszczową, basenów oraz przydomowych oczyszczalni..


Skup Aut za GotÓwkę

Kupimy każdy samochód osobowy i dostawczy rocznik 1960-2019 . - gwarantujemy szybki dojazd miłą i fachową obsługę , płacimy gotówką - zapłacimy..


Toyota yaris 2010 przebieg

Sprzedam toyotę yaris rok produkcji 2010, poj 1.0, kolor czerwony, klimatyzacja, esz, el, pp, cz, abs, wk,. Na przejazd 100 km toyota potrzebuje ok..


Skup Aut Gotówka od ręki

Skup Aut dobre do remontu Osobowe,Dostawcze,Terenowe,Busy wszystkie roczniki,darmowa wycena dojazd -każdy stan auta,po stłuczce,wypadku -bez opłat..


Kancelaria Komornicza nr I w

Kancelaria Komornicza nr I Ryszarda Pryzmonta z siedzibą w Kartuzach zatrudni na stanowisku pracownika biurowego/referenta. CV należy składać..


Skup Aut Mercedes

Skup Aut :Mercedesów 124,190,sprinter,kaczor i inne . Kupimy każdą Toyotę z rocznika 1985 roku do 2019 roku każdy model i stan Avensis,Corolla..


Zatrudnię Malarza -Szpachlarz

Zatrudnię malarza -szpachlarza z prawem jazdy kat B . Praca w zespole do czterech osób .Wypłacamy wszystkie świadczenia chorobowe i urlopy . Stawka..


WYNAJME DOM

Wynajmę dom w Kiełpinie, 4 pokoje, kuchnia łazienka + garaż z dużym ogrodem


Dom w krainie trzech jezior

Na sprzedaż dom jednorodzinny. Działka o powierzchni 1084 m w kształcie prostokąta, ogrodzona, zagospodarowana, z licznymi nasadzeniami, podjazd..


Tynki cementowo-wapienne .

Oferuję tynki cementowo -wapienne. Wewnetrzne -wolne terminy.


kosztorysant robót

Poszukujemy kosztorysanta branży energetycznej. Doświadczenie mile widziane. Wymagane wykształcenie min. średnie elektryczne, energetyczne,..


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


Poszukuje pracy

Poszukuję pracy jako kierowca kat b, operator koparko ładowarki, stróż, magazynier lub podobnej. Mam 40lat Sierakowice i ok


Zatrudnię mechanika

Zatrudnię mechanika lub elektromechanika - Żukowo. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, wynagrodzenie zależne od posiadanego doświadczenia i..


Jodła klaukaska/Świerk

Witam w sprzedaży oferujemy Państwu -Jodłę kaukaską w 3 gatunkach i przeróżnych wysokościach -150-180-cm -180-220-cm -220-250-cm W naszej ofercie..


ZATRUDNIĘ KOSMETYCZKĘ

Zatrudnię kosmetyczkę w gabinecie kosmetycznym w Kartuzach. Tel. 507392185


Działki w Brodnicy Górnej

Sprzedam działki budowlano-usługowe w Brodnicy Górnej .Cena 50zł m2 (działki 1000 do 1200m2). Bardzo dobra lokalizacja


Zaginął pies Jag Terier Rąb

Witam wczoraj koło godziny 13.00 zaginął mi pies w miescowosci Trzy rzeki -Rąb kreci sie gdzies po wioskach... jesli ktos go widział to bsrdzo..


Zatrudnię pracownika do usług

Zatrudnię pracownika ogólnobudowlanego. Jesteśmy firmą z doświadczeniem. Pracujemy od poniedziałku do piątku. Stałe zlecenia na bieżąco. Proponujemy..


Mercedes A-klasa 2002 rok

Witam! Mam do zaoferowania Mercedesa A klase W168 z półautomatyczną skrzynią biegów. Samochód w dobrym stanie mimo swojego wieku (delikatne rdzawki..


parapety

wykonujemy i sprzedajemy na każdy wymiar parapety wszystkie rodzaje wew i zew różne grubości duża gama kolorów do wyboru krótkie terminy najlepsze..


Pomoc kuchenna

PRACA KUCHENNA


Kartuzy 2-pokojowe

Dwa pokoje częściowo umeblowane, kuchnia umeblowana i wyposażona w AGD, łazienka oraz przedpokój. Cena najmu 800zł + czynsz +media. Kaucja zwrotna..


Pracownik Produkcji

Zatrudnię pracownika do produkcji kontenerów mieszkalnych, biurowych. Kontakt 602636880.


Dom bliźniak w Mezowie

OSTOJA MEZOWO Domy bliźniacze Ostoja Mezowo położone są w jednej z najbardziej malowniczych okolic Kaszub, otoczone gęstymi, kojącymi zmysły lasami..


Rolety,plisy,żaluzje,moskitier

Witam, Posiadam w ofercie wszystkie rynkowe rodzaje rolet ,żaluzji alu,drewnianych,pionowych,oraz żaluzji plisowanych,a tak,ze moskitiery .Bogaty..


Poszukiwany kucharz i pomoc

Poszukujemy kucharza oraz pomocy kuchennej w barze 100g, otwierającym się w Leźnie. Kuchnia głównie Polska


Parapety

Witam, Oferuje wysokiej jakosci parapety z konglomeratu pod indywidualny wymiar o grubosci 2cm i 3 cm. 20 kolorów,rodzajów do wyboru . Po za tym..


Renault Scenic II 2005 r 1,9

Mam do sprzedania Renault Scenic II. Bogate wyposażenie. Samochód bardzo zadbany nie wymaga wkładu finansowego. Więcej informacji pod nr. tel.


Skup Aut Złomowanie-Kasacja

Skup Aut Osobowe,Dostawcze,Terenowe,Busy wszystkie roczniki,darmowa wycena i dojazd -każdy stan auta,po stłuczce,wypadku -bez opłat i przeglądu..


DZIERŻĄŻNO - WYNAJMĘ CAŁY DOM

WYNAJMĘ dla pracowników nowo-urządzony DOM w DZIERŻĄŻNIE, w pełni wyposażony, z mediami, z możliwością zakwaterowania do 10 osób. Cena za miesiąc:..


Wykonam prace remontowe

Witam wykonam prace Remontowe mieszkań docieplenia poddaszy, wykończenia wnętrza szpachlowanie, malowanie układanie paneli. Zachęcam do kontaktu


Oferuję kompleksowe usługi

Witam. Mam wieloletnie doświadczenie w usługach dekarskich wykonuje rzetelnie i profesjonalnie wszelkie prace związane z dachem. Oferuję: montaż,..


Usługi podnośnikiem koszowym

Wynajem podnośnika koszowego wraz z operatorem 80zł,- /h za każdą rozpoczętą godzinę Koszt dojazdu 100zł,-


Poszukuje kobietę na sex

Zapraszam kobietę o każdym kształcie ciałka na SEX


Mam do wynajęcia dwuosobowy

Mam do wynajęcia ładny pokój w Kartuzach, osiedle Derdowskiego. Dostępny od zaraz. Pokój umeblowany. Znajduje się w mieszkaniu M-4 w bloku na..


KAFELKOWANIE-REMONTY

Witam wykonam prace remontowe w zakresie: -kafelkowanie(łazienki, salony, kotłownie itp) -klejenie cegły -szpachlowanie malowanie -zabudowy..


Łóżko dzięcięce-dziewczęce

Sprzedam łóżko dziewczęce-dziecięce o wymiarach 80x200 z wsuwaną szufladą. Stan bdb


Sprzedam działki na trasie

Działki w Leźnie. Budowlane Inwestycyjne Itd


Elektryk Turbin Wiatrowych

Robur Baltic Sp. z o.o. od ponad dziesięciu lat świadczy usługi techniczne dla sektora energetyki wiatrowej. W całej Europie oddaliśmy do użytku..


Zatrudnie do pracy

Firma budowlana  zatrudni do pracy  pracowników budowlanych w szczególnosci murarzy. Oferujemy bezstresową pracę w naprawdę miłej atmosferze...


Pomocnik do pracy przy dachach

Witam,poszukuje pomocnika do pracy przy dachach, Wymagania,tylko chęci do pracy Praca 5 dni w tygodniu po 9godz. Płaca co tydzień . Przodkowo


Toyota Avensis II 2005 2,0

Sprzedam sam. osob. TOYOTA Avensis D-4D 2,0 Diesel, moc 116 KM, wersja wyposażenia Sol. Przebieg 154 tys. Kupiony przeze mnie w Salonie Toyoty w..


Tapety/Fototapety/Dekoracje

Oferuje profesjonalne usługi w zakresie tapet i fototapet oraz różnego rodzaju dekoracji wnętrz. Więcej informacji pod numerem telefonu 791688616..


Reklama
 Reklama

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez kartuzy.info, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

PortaleRegionalne.info Joanna Stoltman z siedzibą w Kartuzy 83-300, Mściwoja II 13 B/3

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"